นโยบายการใช้งานนี้กำหนดเงื่อนไขระหว่างคุณและเรา ภายใต้นโยบายนี้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา www.thejoyofmovement.gsk.co.th (เว็บไซต์ของเรา) นโยบายการใช้งานนี้ครอบคลุมถึงผู้ใช้งานทุกคนและผู้เยี่ยมชมของเว็บไซต์ของเรา

การเข้าใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเราหมายความว่าคุณยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดในนโยบายการใช้งานนี้ซึ่งเป็นนโยบายเสริมเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ข้อห้ามการใช้งาน

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเรา:

นอกจากนี้คุณยังยอมรับ:

บริการแบบโต้ตอบ

เราอาจมีการให้บริการแบบโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว (interactive services) ที่ใดที่เราให้บริการแบบโต้ตอบเราจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับคุณเกี่ยวกับประเภทของการบริการที่นำเสนอว่ามีการกลั่นกรองหรือไม่และใช้เครื่องมือกลั่นกรองในรูปแบบใด (รวมถึงว่าโดยเป็นมนุษย์หรือเทคนิค)

เราจะทำอย่างดีที่สุดในการประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ (และโดยเฉพาะสำหรับเด็ก) จากบุคคลที่สาม เมื่อพวกเขาใช้บริการโต้ตอบที่มีในเว็บไซต์เรา และเราจะตัดสินเลือกเอาในแต่ละกรณีว่าเหมาะสมที่จะใช้การกลั่นกรองในการบริการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (รวมถึงประเภทของเครื่องมือการกลั่นกรองที่ควรใช้) ในแง่ของความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างไรก็ตามเราไม่อยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ หรือกลั่นกรองการบริการโต้ตอบที่เรามีในเว็บไซต์ของเรา และเรายกเว้นอย่างชัดแจ้งถึงความรับผิดชอบของเราต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการปฏิสัมพันธ์ใดโดยผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนมาตรฐานเนื้อหาของเรา ไม่ว่าการบริการจะถูกกลั่นกรองหรือไม่

การใช้บริการโต้ตอบใดๆ โดยผู้เยาว์ ขึ้นอยู่กับการยินยอมของพ่อแม่ และผู้ปกครอง เราแนะนำให้พ่อแม่ที่อนุญาตลูกๆ ของพวกเขาให้ใช้บริการโต้ตอบ ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาจะต้องสื่อสารกับลูกๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์ เนื่องจากเครื่องมือกลั่นกรองไม่มีระบบป้องกันความผิดพลาดจากความเขลา ผู้เยาว์ที่ใช้บริการโต้ตอบควรจะถูกทำให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเขา

มาตรฐานเนื้อหา

มาตรฐานเนื้อหาเหล่านี้ครอบคลุมถึงเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดที่คุณมีส่วนร่วมแบ่งปัน (Contributions) ในเว็บไซต์ของเรา และในบริการแบบโต้ตอบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณจะต้องปฏิบัติตามเจตนาของมาตรฐานดังต่อไปนี้และข้อความต่อจากนี้เช่นกัน มาตรฐานของเนื้อหาครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมแบ่งปันทั้งบางส่วนและทั้งหมด

การมีส่วนร่วมแบ่งปันจะต้อง:

การมีส่วนร่วม (Contributions) จะต้องไม่:

การระงับใช้และเหตุแห่งการสิ้นสุด

เราจะตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจของเราหากมีการละเมิดนโยบายการใช้งานนี้ผ่านการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อมีการละเมิดนโยบายนี้เกิดขึ้น เราอาจจะกระทำการใดๆ ที่เราเห็นสมควรว่าเหมาะสม การปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานนี้ ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงในการใช้งานที่คุณได้รับอนุญาต

ให้ใช้เว็บไซต์ของเรา และอาจส่งผลให้เราดำเนินการใดๆ บางส่วน หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:

เรายกเว้นความรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เป็นผลสะท้อนจากการละเมิดนโยบายการใช้งานนี้ ผลสะท้อนใดๆ ที่กล่าวถึงในนโยบายนี้จะไม่ถูกจำกัด และเราอาจจะกระทำการใดๆ ที่เราเห็นสมควรว่าเหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งาน

เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ที่เราทำเนื่องจากนโยบายการใช้งานนี้มีผลผูกพันทางกฎหมายกับคุณ บางส่วนของบทบัญญัติที่มีอยู่ในนโยบายการใช้งานนี้อาจจะถูกแทนที่โดยบทบัญญัติหรือประกาศที่ตีพิมพ์ในที่อื่นๆ ของเว็บไซต์เรา